Inicio -> Sobre la Seu -> Carta de servicios electrónicos

Consulta de dades personals

La Consulta de Dades Personals és un servei desenvolupat on line per als ciutadans d'aquest municipi, a través d'aquest servei es podran visualitzar les dades bàsiques que un ciutadà té registrats a l'Ajuntament de Petrer i addicionalment permetre l'actualització i correcció d'aquells que siguin incorrectes.

Perquè pugui utilitzar aquest servei és necessari que s'identifiqui mitjançant un certificat digital d'alguna de les autoritats de certificació acceptades per la plataforma.

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Dades personals: Mostra les dades d'identificació i contacte.
  • Consulta de l'estat del seu expedient: Aquest servei permet consultar la informació dels expedients administratius que li són afectes i que s'estiguin tramitant a l'Ajuntament de Petrer, podent obtenir entre altres informacions, l'estat, tasques realitzades i documents annexos al tràmit.
  • Calendari del contribuent: Calendari fiscal del Exmo. Ajuntament de Petrer, segons unitats fiscals del contribuent.
  • Consulta de tributs: Informació sobre els rebuts de diferents conceptes tributaris, agrupant els mateixos en funció de l'estat en què es troben.
  • Padró d'habitants: Informació referent a la situació d'empadronament, així com les dades associades a la seva fitxa padronal, tant els de caràcter personal propis com els relatius al domicili. També permet al ciutadà poder obtenir en temps real un certificat telemàtic com pot ser un volant d'empadronament individual, col·lectiu, etc.
  • Registre d'Entrada/Sortida: consultar les anotacions d'entrada i sortida del Registre General d'Entrada/Sortida de l'Ajuntament de Petrer en les quals ha intervingut el ciutadà.

7 de Novembre de 2019

Ajuntament de Petrer
Plaza de Baix 1. Petrer (Alicante)
Telèfon:966 989 400 Fax:965 376 968